ผู้ช่วยจัดการงานเอกสารของคุณครู
เพื่อให้ครู "แคร์" นักเรียนได้เต็มที่

ครูแคร์ ให้บริการโปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ช่วยให้คุณครูบันทึกข้อมูลได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งข้อมูลเวลาเรียน บันทึกพัฒนาการ บันทึกการเจริญเติบโตและประวัติเด็กนักเรียน ประมวลและรายงานผลอย่างง่ายดาย พร้อมที่แจ้งเตือนให้การบันทึกข้อมูลต่างๆ เสร็จทันตามกำหนด

ครูแคร์ ออกแบบมาเพื่อโรงเรียนของคุณ

ครูแคร์ ให้บริการโปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ช่วยให้คุณครูบันทึกข้อมูลได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งข้อมูลเวลาเรียน บันทึกพัฒนาการ บันทึกการเจริญเติบโตและประวัติเด็กนักเรียน ประมวลและรายงานผลอย่างง่ายดาย พร้อมที่แจ้งเตือนให้การบันทึกข้อมูลต่างๆ เสร็จทันตามกำหนด

สำหรับคุณครู

ครูแคร์ ลดเวลาและภาระงานด้านเอกสารของคุณครู ด้วยการบันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียวและออกรายงานได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณครูมีเวลาโฟกัสกับการสอนและการจัดกิจกรรมให้นักเรียน

สำหรับผู้บริหาร

ครูแคร์ พร้อมรายงานผลข้อมูลได้ทันทีทั้งข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลพัฒนาการนักเรียน ในสถานศึกษาของท่านและสนับสนุนการทำงานของคุณครูได้อีกด้วย

"ครูแคร์" สามารถช่วยให้คุณครู จัดการงานเอกสารที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย และสามารถดูข้อมูลที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา

เช็คชื่อรายวัน

บันทึกเวลาเรียน

คุณครูสามารถบันทึกเวลาเรียนของเด็กแต่ละคนได้ง่ายดาย เพียงคลิกผ่านอุปกรณ์ที่มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โดย "ครูแคร์" จะคำนวณอัตราการเข้าเรียนที่แบบรายบุคคล ห้อง ระดับชั้น และสถานศึกษาให้อัตโนมัติ

ฟอร์มพัฒนาการ

บันทึกพัฒนาการ

"ครูแคร์" ช่วยคุณครูบันทึกพัฒนาการของนักเรียนได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คำนวณผลประเมินให้อัตโนมัติ ในรายภาคเรียนและ ปีการศึกษา พร้อมที่จะแจ้งเตือนให้คุณครูประเมินครบ 2 ครั้งในแต่ละภาคเรียน

ข้อมูลส่วนตัว

บันทึกประวัตินักเรียน

"ครูแคร์" ช่วยให้คุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของเด็กนักเรียน ไว้ในที่เดียว ทั้งข้อมูลติดต่อผู้ปกครอง ที่อยู่ พี่น้อง อาหารที่แพ้ ฯลฯ ทำให้ข้อมูลไม่กระจัดกระจายสูญหาย

สร้างรายงาน

รายงานผลได้ทันที

"ครูแคร์" จะแสดงข้อมูลสำคัญในโปรแกรม ทั้งอัตราการมาเรียน ผลการประเมินพัฒนาการ และความคืบหน้าของการบันทึกผล พร้อมทั้งจัดทำรายงานรูปเล่มให้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น

  • สมุดรายงานประจำตัวเด็ก
  • บันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
  • บันทึกสุขภาพ
  • ระเบียนสะสม
  • แบบประเมินตนเอง

ฟีเจอร์อื่นๆ

"ครูแคร์" สามารถช่วยให้คุณครู จัดการงานเอกสารที่จำเป็นได้อย่างง่ายดายและสามารถดูข้อมูลที่สำคัญได้ทุกที่ ทุกเวลา

ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

ทั้ง หลักสูตร 2560 มาตรฐานสถานศึกษา ฯลฯ ซึ่ง ครูแคร์ จะมีการอัพเดทมาตรฐานและตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

เข้าใช้งานง่าย

ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ มือถือ แทบเล็บ ก็สามารถใช้งาน ครูแคร์ ได้ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม ข้อมูลอัพเดททันทีตลอดเวลา ลดการใช้กระดาษ และการ พิมพ์เอกสาร

ปลอดภัย

ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก ช่วยจัดเก็บทุกข้อมูลไม่ให้สูญหาย และรักษา ข้อมูลของแต่ละท่านเป็นความลับ

© 2021 krucare. All Rights Reserved.